MENÜ

BSzSz logo

BARANYA MEGYEI

SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG

 

ALAPSZABÁLYA

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a Szövetség alapszabályát:

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szövetség neve: Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

Rövidítése: BSzSz.

Székhelye: 7621 Pécs Tímár u. 21.

Működési területe: Baranya megye.

Alapításának éve: 1997.

A Szövetség önálló jogi személy.

 

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

1. A szabadidősportban érintettek képviselete, érdekvédelme.

2. A tagok megyei szintű képviselete.

3. Együttműködés az állami és civil szervekkel, sportszervekkel és az önkormányzatokkal.

4. Megyei tömeg- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.

5. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak, és a Szövetség céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek.

 

III. A SZÖVETSÉG TAGJAI

1. A Szövetségnek tagja lehet az alapszabályt elfogadó, a Szövetség célkitűzéseivel egyetértő természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

2. A tagsági viszony keletkezése:

- alapító tagsággal,
- tagfelvétellel.

3. A tagfelvételt a Szövetséghez címzett kérelemmel kell kezdeni. A tagfelvételről az elnökség dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

4. A Szövetségi tagság önkéntes.

5. A Szövetségi tagság megszűnik:

- a Szövetség megszűnésével,
- a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- a tag kizárásával,

A tagsági jogviszonyát a tag a szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alap­szabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmezte­téssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy az elnök kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

6. A Szövetségi tag jogai:

- részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein;
- képviselője útján képviseltetheti magát a közgyűlésen, és résztvehet a határozathozatalban;
- észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség működésével kapcsolatban;
- részesülhet a Szövetség által biztosított kedvezményekben, szolgáltatásokban.

7. A tagok kötelezettségei:

- a Szövetség alapszabályának betartása, az elnökség által hozott határozatok végrehajtása;
- a Szövetség munkájának támogatása;
- a tagdíj megfizetése - minden naptári év február 15-ig, illetve belépéskor.

 

IV. A SZÖVETSÉG PÁRTOLÓ TAGJAI

1. A Szövetség pártoló tagja lehet mindazon természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező közösség, aki az alapszabályt elfogadja, a Szövetséget anyagilag és erkölcsileg támogatja.

2. A pártoló tagság a Szövetség és a pártoló tag között létrejött megállapodás aláírásával keletkezik.

3. A pártoló tagság megszűnik:

- a Szövetség megszűnésével;
- a pártoló tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a kilépés írásbeli bejelentésével;
- a megállapodásban rögzített pártoló tagdíj befizetésének elmulasztásával.

4. A pártoló tag jogai:

- képviselője felvilágosítást kérhet a Szövetség bármelyik tisztségviselőjétől;
- a pártoló tag a Szövetség szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, és vezető tisztségviselővé nem választható.

5. A pártoló tag kötelezettségei:

- vállalt anyagi kötelezettségeinek megfizetése;
- az alapszabály és a határozatok betartása.

 

V. A SZÖVETSÉG VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETEI

A Szövetség vezető és ellenőrző testületei:

a/ A Szövetség közgyűlése

b/ A Szövetség elnöksége

c/ A Szövetség ellenőrző bizottsága

 

VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE

1. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés.

2. A Szövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni.

3. Ezen kívül közgyűlést kell összehívni:

- ha a tagok legalább egyharmada írásban kéri, megjelölve az okot;
- ha az elnökség tagjai, az ellenőrző bizottsági tagok több mint 50%-a kivált a testületből;
- ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli;
- ha a bíróság elrendeli.
 

4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűléshelyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési meghívót a Szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

5. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a tagok (természetes személyek esetében), illetve a tagok képviselői (nem természetes személy esetében) és az elnökség tagjai. A közgyűlésen résztvevő képviselőket a tagok saját szabályaik szerint választják. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Természetes személy tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság 50% + 1 fő vesz részt. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

7. A közgyűlés a határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ismételt szavazat egyenlőség esetén az adott ülésen a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

8. A Szövetség alapszabályának módosításához a jelenlevő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata, míg a Szövetség céljának módosításához, és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9. A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- az alapszabály elfogadása, módosítása;
- a Szövetség feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének kimondása;
- a Szövetség elnökségének 4 évre történő megválasztása, ellenőrző bizottságának 4 évre történő megválasztása;
- a Szövetség tevékenységével kapcsolatos beszámoló elfogadása;
- a tagdíj összegének meghatározása;
- az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása.

10. A közgyűlés nem nyilvános.

11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvezető és az e célra megválasztott két tag hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

12. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

13. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

14. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

1. A Szövetség tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja.

2. Az elnökség létszáma: 5 fő

3. Az elnökség tagjának bármely nagykorú magyar állampolgár megválasztható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

4. Az elnökség tagjai:

- elnök,
- titkár,
- elnökségi tagok (3 fő).

5, Az elnökségi tagság megszűnik:

- mandátum lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
- a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A Szövetség tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

6. Az elnökség feladatai:

- a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;
- a közgyűlés előkészítése és összehívása;
- véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket;
- a Szövetség tevékenységével kapcsolatos beszámoló összeállítása;
- az éves költségvetés összeállítása és annak a közgyűlés elé terjesztése.

7. Az elnökség hatásköre:

- kapcsolattartás az állami, civil és sportszervezetekkel;
- munka, ülésterv és versenynaptár jóváhagyása;
- tagfelvételi kérelmek elbírálása;
- szakbizottságok létrehozása, megszüntetése;
- reklámtevékenység szervezése;
- gazdálkodási tevékenység folyamatának végzése, vagy végeztetése;
- döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben.

8. Két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnökségéből, illetve ellenőrző bizottságából kivált tagok helyébe az elnökség - ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja - új tagokat kooptálhat. A kooptált tagokat a következő közgyűlésen meg kell erősíteni. A kooptált tagok mandátuma az eredeti elnökség, illetve ellenőrző bizottság mandátumának idejéig tart.

9. Az elnökségi ülésekre - tanácskozási joggal - meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét.

10. Az elnökség a munkatervében meghatározott időszakonként, de évente legalább egy alkalommal tarja.

11. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

12. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összeült elnökségi ülés a megjelent számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok fenntartásával.

13. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ismételt szavazat egyenlőség esetén az adott ülésen a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

14. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A hozott határozatokról az érintetteket írásban értesíteni kell.

 

VIII. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI

A Szövetség elnöke

1. A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke, aki a többi tisztségviselővel együttműködve vezeti a Szövetség tevékenységét.

2. Feladatai és hatásköre:

- összehangolja az elnökség munkáját, képviseli a Szövetséget;
- aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
- intézkedik és dönt mindazon ügyekben, amelyet a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal;
- elnökségi ülések összehívása, levezetése;
- hatáskörét átruházhatja az elnökség tagjaira.

 

A Szövetség titkára

3. A Szövetség operatív végrehajtó szervezetének vezetője a titkár.

4. Feladatai és hatásköre:

- az elnökkel, a többi tisztségviselővel együttműködve irányítja a Szövetség tevékenységét;
- az elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti;
- összehangolja az elnökség és a bizottságok munkáját;
- gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi határozatok végrehajtásáról;
- gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek őrzéséről, a határozatok és a nyilvántartások vezetéséről;
- intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben;
- aláírási jogkört gyakorol;

5. A titkár a tevékenységéről az elnökségnek számol be.

 

Az elnökségi tagok

6. Feladatai és hatáskörük:

- rendszeresen és tevékenyen résztvesznek a Szövetség feladatainak meghatározásában és végrehajtásában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában;
- ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség megbízza.

7. Tevékenységükről az elnökségnek számolnak be.

 

IX. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

1. A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére ellenőrző bizottságot választ.

2. Az ellenőrző bizottság létszáma: 3 fő.

3. Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az ellenőrzőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

4. Az ellenőrző bizottság tagjai:

- elnök,
- tagok (2 fő).

5. Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellenőrző bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

6. Az ellenőrző bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem tölthetnek be. Az ellenőrző bizottság tagjai egymásnak nem lehetnek hozzátartozói, az elnökség tagjaival egyetemben.

7. Az ellenőrző bizottság tevékenységét az elnök szervezi és irányítja. Munka- és üléstervét maga alakítja ki.

8. Az ellenőrző bizottság feladatai:

- a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
- az éves eredmény-kimutatás ellenőrzése és véleményezése;
- a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése;
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
- a pénzgazdálkodással összefüggő döntések jogszerűségének ellenőrzése.

9. Az ellenőrző bizottság feladatai ellátása során jogosult a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos iratokba betekinteni, tájékoztatást kérni.

10. Az ellenőrzés kezdésének időpontjáról az elnökségét értesíteni kell.

11. Az ellenőrzés megállapításait, a szükségesnek tartott intézkedésekről az elnökséget tájékoztatni kell. A végrehajtást utóvizsgálat keretében - 30 napon belül - ellenőrizni kell.

12. Az ellenőrző bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek tartozik beszámolni.

 

X. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. A Szövetség a gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályokban foglaltak alapján köteles végezni vagy végeztetni.

2. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

3. A Szövetség bevételei:

- tagdíjak,
- állami és önkormányzati támogatások,
- magán és jogi személyek támogatásai,
- rendezvények bevételei,
- reklám és hirdetési bevételek,
- vállalkozási bevételek,
- egyéb bevételek.

4. A Szövetség céljai megvalósításához, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.

5. A Szövetség a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6. A Szövetség tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

7. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársakat lehet alkalmazni. Az alkalmazás felől az elnökség dönt.

 

XI. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

1. A Szövetség megszűnik:

- a feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával;
- feloszlatásával;
- megszűnésének megállapításával.

2. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Szövetség vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

 

 

Jelen alapszabályt a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség 2016. május 9-i közgyűlése elfogadta.

 

 

Szentlőrinc, 2016. május 9.

 

 

bszsz_logo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

  • 1 %
    2012-02-27 13:40:22

    Ajánlja adója 1%-át a BSzSz-nek!

    Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség Adószám: 18313053-1-02
    Támogatását köszönjük!

Asztali nézet